Allmänt

Vi på SBB Partners arbetar med förtroende och är måna om att upprätthålla detta såväl hos våra klienter som hos de aktörer som vi kommer i kontakt med i vårt arbete. Förtroendet innefattar också att vi hanterar de personuppgifter som vi samlar in i vårt arbete på ett korrekt sätt och att vi hanterar detta i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är Advokatfirman SBB Partners KB, org nr 969746-2498, Artillerigatan 6, 114 5 Stockholm (”SBB”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i vårt arbete. Du kan kontakta oss via post; Advokatfirman SBB Partners KB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har SBB ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför gör vi detta?

De personuppgifter vi samlar in är sådana personuppgifter som lämnas till oss då vi utför våra uppdrag. De flesta uppgifterna får vi från den de berör, men vi kan också få uppgifter från andra personer eller från offentliga register.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (namn, telefon, e-mail, adress m.m.), men kan också vara ekonomisk information, information kring ägande (aktier, fastigheter m.m.), personnummer, samt andra uppgifter som kan vara relevanta för vårt uppdrag.

Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och tillvarata våra klienters intressen.

Vi kommer aldrig att samla in personuppgifter för annat ändamål och kommer inte medverka till att insamlade personuppgifter används för någon typ av marknadsföring.

Vem behandlar – utlämning av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Lagringstid

Personuppgifter behandlas inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling. Personuppgifter lagras därefter så länge som vi har ett rådgivaransvar, dvs för närvarande under 10 år från respektive ärendes avslutande.

Dina rättigheter

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har sparade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

__________________